Za PhDr. Vladimírem Gošem, CSc.

V průběhu přípravy naší výstavy ke 40. výročí pobočky ČSSA/ČAS jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí dr. Vladimíra Goše, 15. ledna 2020, která následně ovlivnila průběh příprav. Vladimír Goš se na ní totiž spolupodílel a těšil se ze vzpomínek na léta svých začátků v šumperském muzeu, spojených právě s našimi členy z této oblasti.

Vladimír Goš se narodil ve středostavovské rodině 8. září 1942 v Olomouci. Archeologii vystudoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně a své studium ukončil v roce 1964. Po vojně dostal místo archeologa v Okresním vlastivědném muzeu v Šumperku, k němuž bylo v roce 1967 připojeno i Městské muzeum v Mohelnici. Provedl řadu archeologických výzkumů, z nichž neznámější byl výzkum mladohradištní osady na jižním okraji Mohelnice (1966–1974) a staroslovanské osady u Palonína. Jeho specializací se stává vrcholný středověk, ale zabývá se i pravěkem a výrobní archeologií. V letech 1977 až 1982 se zaměřuje na poznání tzv. loštické keramiky, která se těšila ve své době oblibě daleko za hranicemi Moravy. Podařilo se mu rekonstruovat postup její výroby i to, jak středověcí hrnčíři dosahovali jejího zvláštního vzhledu. Patřil k prvním archeologům na Moravě, kteří se zabývali výzkumy středověkých městských jader, hradů a tvrzí. Od roku 1990 byl zástupcem ředitele OVM v Šumperku. Od 1. září 2000 působil na nově utvořeném Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě a stává se předsedou regionální archeologické komise pro střední Moravu.

S neprofesionálními archeology se Vladimír Goš setkává od okamžiku svého příchodu do šumperského muzea. Nejprve v Mohelnici, kde při tamějším Městském muzeu působil velmi aktivní archeologický kroužek, o kterém jsme již mnohokráte psali. Jeho členové prováděli v okolí města povrchové sběry a drobné výkopy. Potíž byla s publikací výsledků jejich práce. To byl první úkol, kterého se Vladimír Goš ujal a sepsal pro Zprávy ČAS katalog pravěké sbírky mohelnického muzea (1968) věnovaný mladší době kamenné. V roce 1986 zpracoval v Mohelnici novou archeologickou muzejní expozici pod názvem „Pravěké a slovanské osídlení Mohelnicka“.

V sousedních Moravičanech působil také archeologický kroužek, jehož sbírky se dostaly již v roce 1956 do Krajského vlastivědného muzea v Olomouci. Jeho působení pokračovalo i dále. Také výsledky jejich práce zpracoval v roce 1974 pro Zprávy ČSSA.

Zpracoval také archeologickou sbírku Havelkova muzea v Lošticích, zveřejněna byla ve Zprávách ČAS v roce 1978.

V roce 1969 navazuje spolupráci se členy archeologického kroužku v Rýmařově, kteří mají v úmyslu provést, se souhlasem ředitele archeologického výzkumu Josefem Poulíkem, záchranný archeologický výzkum v historickém jádru starobylého převážně kdysi německého města Rýmařova. Jednalo se tehdy o zajištění odborného metodického vedení takového velmi neobvyklého výzkumu. Nakonec nezůstalo jen u jediného výzkumu, spolupráce spojená s hlubokým osobním přátelstvím s jeho členy – Ing. Jaromírem Novákem a Mgr. Jiřím Karlem pokračovala dále, přerušena až úmrtím  Ing. Jaromíra Nováka a nakonec i dr. Vladimíra Goše. 

Dr. Vladimír Goš byl zakládajícím členem naší pobočky ČSSA. Jeho významným vkladem do pobočky bylo připojení členů mohelnického a rýmařovského archeologického kroužku, kteří se pak společně s ním účastnili našich setkání. Sám Vladimír Goš byl na přípravném setkání v Příboře v roce 1980 zvolen za člena výboru pobočky, což se pak opakovalo i v následujících letech, naposledy v roce 1990. Spolupodílel na na vzniku našeho Informačního zpravodaje, v němž společně s Jiřím Karlem několikrát publikovali. Společně také psali do odborných archeologických časopisů, jako jsou Archeologické rozhledy a Památky archeologické, Pravěk a d.

Čest jeho památce.

 

Použitá literatura:

Halama, J. 2012: Archeolog Vladimír Goš sedmdesátiletý. Severní Morava 56, č. 98, 75–77, dílčí bibliografie 2002–2012. 

Michna, P. 2002: PhDr. Vladimír Goš, CSc. šedesátníkem, s bibliografií za léta 1963–1999. VVM LIV, 321–324.

Michna, P.  2002: Životní jubileum PhDr. Vladimíra Goše, CSc. Severní Morava … č. 84, 62–64.

Podborský, V. 2002: PhDr. Vladimír Goš, CSc. In: Čtyři mladí šedesátníci. Pravěk 12, 461–462.

Sklenář, K. - Sklenářová, Z. 2005: heslo Goš Vladimír. In: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 191–192.