Archeologická sbírka Josefa Klose v Tlumačově

Archeologická sbírka Josefe Klose vznikla po jeho přestěhování do Tlumačova v průběhu 90. let. V IZ 1993 Jos. Klose rekapituluje starší archeologické poznatky a zmiňuje provedení vlastní sondy v intravilánu obce v roce 1992. Při ní získal zlomky keramiky z mladší doby hradištní a středověku.  

Bylo to období, kdy v Tlumačově probíhaly záchranné výzkumy pod vedením archeoložky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PhDr. RNDr. Jany Langové na Kráčinách. O Tlumačov, jmenovitě o tvrz v Tlumačově se zajímal (1991) i její manžel archeolog PhDr. Jiří Kohoutek. Zájem o archeologii posilovali u Jos. Klose jeho přátelé z Tlumačova – výtvarník Jaroslav Frýdecký a starosta Josef Horníček. V obci byla navíc živá i vzpomínka na starší vlastivědné pracovníky, autory dějin Tlumačova P. Petra Tesaře a MUDr. Ignáce Horníčka.

Všechny získané nálezy ze svých povrchových sběrů a záchranných výzkumů, včetně několika darů od místních občanů, vystavil Jos. Klose v prosklené skříňce, dnes umístěné v tlumačovském Kulturním a informačním centru. Skříňka má tři patra a nálezy v ní jsou označeny papírovými popiskami.

Pokud bychom se zaměřili podrobněji na jednotlivé části prosklené skříňky, pak její střední část prezentuje keramiku kultury lužických popelnicových polí, kterou Jos. Klose, společně s Jos. Horníčkem vykopali v místech hlubokou orbou poškozeného objektu v trati Lahůdky. Výzkum byl proveden v lednu 1998. Psal o něm v AMS XVII a objekt interpretoval jako přípravnu keramických hmot.

Z tohoto objektu pochází i zrnotěrka a obitý křemenný valoun uložený ve spodní části prosklené skříňky. Štípaná industrie (v pravém rohu) je samozřejmě starší a náleží zřejmě kultuře s moravskou malovanou keramikou.   

V horní části prosklené skříňky jsou uloženy mladší nálezy: zlomky keramiky laténské, středo- a mladohradištní a středověké. Pocházejí z více míst, také intravilánu obce.

Podrobnější informace k vystaveným nálezům jsou uloženy v dalších textech Josefa Klose v Tlumačovských novinkách.

Literatura:

Klose, J. 1992: Dosud neznámé nálezy z městečka Tlumačova a jeho okolí. Tlumačovské novinky I, prosinec 1992, 7.

Klose, J. 1993a: Nálezy z městečka Tlumačova, okr. Zlín. IZ srpen 1993, 45–49.

Klose, J. 1993b: 2. Dosud neznámé nálezy z městečka Tlumačova a jeho okolí. Tlumačovské novinky II, únor 1993, 3.

Klose, J. 2017: Objekt, sídliště kultury popelnicových polí v Tlumačově, trati Lahůdky, jako přípravna keramických hmot. AMS XVII, 16–34.

Kolbinger, D. 2017: Josef Klose. In: Doplňky k historii archeologického bádání na východní Moravě IV. AMS XVII, 181–183.

Kolbinger, D. 2018: Za Josefem Klose. AMS XIX, 6–10.