Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů

Zatím mou nejdůležitější prací je kniha s názvem: „Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů. Katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora.“

Knihu jsem vydal v roce 2013 vlastním nákladem.

Kniha je složena z několika částí:

  • V úvodu jsem definoval cíl práce a zkoumané oblasti. Následují obsáhlejší vysvětlivky k soupisu lokalit doplněné německým překladem.
  • Hlavní část knihy tvoří soupis lokalit, na nichž byl zaznamenán výskyt nálezů datovaných do doby římské a stěhování národů. Jedná se celkem o 127 položek.
  • Další podstatnou částí knihy jsou tabulky s nálezy ze sběrů autora. Celkem je to 134 tabulek. Převažují kresebné rekonstrukce keramiky. Dvě další tabulky obsahují barevné fotografie s několika vybranými nálezy skla a keramiky.
  • Práci završují Tabuky A až C znázorňující rozložení lokalit v jednotlivých stupních doby římské a stěhování národů.
    Kniha prezentuje především výsledky systematického povrchového výzkumu autora trvajícího od roku 1964 až do roku 2000. Výzkumu soustředěného na východní část bývalého okresu Kroměříž. Vedle nových objevů jsou do ní pojaty i starší výzkumy a náhodné nálezy. Také nejnovější výzkumy pracovníků AC Olomouc a ÚAPP v Brně. Soupis je uzavřen k roku 2012.

Kniha prezentuje dosud nejucelenějším způsobem osídlení jednoho regionu v době římské v rámci Československa.