Osídlení východního Kroměřížska v mladší době železné (laténské).

Katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora.

 

Druhou knihou v pořadí, mapující podrobně mé povrchové výzkumy, je zpracování katalogu lokalit a nálezů z východního Kroměřížska z mladší doby železné (laténské).

Zpracování knihy předcházela má celoživotní práce v terénu, při které jsem věnoval velkou pozornost tomuto období. Prvním významným impulzem k tomu byl zájem mého staršího přítele dr. Karla Ludikovského, se kterým jsme společně plánovali zpracování publikace. K tomu směřovalo několik textů v Přehledech výzkumů mapujících mé výzkumy v 70. letech 20. století. Naše plány přerušilo předčasné úmrtí dr. Karla Ludikovského. Podobně jsem uvažoval o společné publikaci s dr. Milošem Čižmářem, ani ta však nedopadla dobře. Nakonec nezbylo, než práci dokončit sám.

- více

 

Katalog je sestaven s využitím všech údajů, které jsem měl k dispozici:

  • starších literárních záznamů (tištěných i psaných), někdy málo srozumitelných
  • poznatků z vlastních povrchových výzkumů
  • výzkumů AC Olomouc a ÚAPP Brno z posledních 30 let.

Soupis je sestaven na bázi prostorových útvarů, což je v naší současné literární produkci ojedinělé. Znamená to, že všechny údaje (starší i novější) byly pokud možno ověřeny v terénu metodou povrchových výzkumů. Tím bylo možné ztotožnit staré záznamy se situací v terénu a sloučit údaje spolu související pod jedinou komponentu. Také oddělit od sebe údaje nesouvisející. Jednotlivé  položky mají pochopitelně nestejnou kvalitu – různý stupeň prostorové identifikace. Všechny lokality jsem zaznamenal nejen v soupise, ale mimo knihu do mapových listů 1: 50.000 pro potřebu vyhodnocení vztahu osídlení k přírodnímu prostředí, atd.

Kniha je složena z několika částí:

  • V úvodu jsem definoval cíl práce a zkoumanou oblast.
  • Podobně jako v předchozí publikaci o době římské následují obsáhlé vysvětlivky a jejich překlad do němčiny.
  • Hlavní část tvoří soupis lokalit podle jednotlivých katastrů. Jedná se celkem o 228 položek.
  • Další částí jsou Souhrnné tabulky obsahující souhrnné informace k lokalitám, k průběhu jejich poznání a pod.
  • Dále tabulky s nálezy ze sběrů autora. Celkem 121 tabulek kreslených i fotografických.
  • Práci završují Tabulky znázorňující rozložení lokalit v jednotlivých stupních doby laténské, samozřejmě pokud je lze na základě současných poznatků datovat.

 

Také tato kniha prezentuje dosud nejucelenějším způsobem osídlení jednoho regionu v mladší době železné v rámci ČR.

DK