Databáze středověkých popravišť v Českých zemích

V poslední době sledujeme, že velice vzrostl zájem odborné i laické veřejnosti o místa výkonu hrdelního práva, tedy o popraviště. Obzvláště po roce 1990 vznikají i první odborné publikace a studie na toto téma, ať už z hlediska archeologického, historického či antropologického. Dříve šlo jen stěží odhadnout, kolik takových míst bylo v Českých zemích. Teprve v poslední době vzniká několik prací, které však mapují pouze některé regiony. Ale i tak se většina autorů vyhnula bližší lokalizaci popravišť, zvláště těch, které nejsou zobrazeny v I. - III. vojenském mapování (především I. Mapování z let 1764 – 1768). Přitom místa středověkých popravišť patří mezi málo prozkoumané památky, i když převážná část z nich je dobře dostupná v terénu a tak i přístupná archeologickému a antropologickému výzkumu.

Popraviště tvoří zajímavou a v určitém ohledu děsivou složku v historii lidstva. Přes velké množství doložených popravišť v písemných pramenech jim v naších zemích není věnována zdaleka taková pozornost, jakou si zasluhovali, což je značná škoda. V neposlední řadě můžeme však s potěšením konstatovat, že se k těmto lokalitám začíná věnovat pozornost památkové ochrany.

            K určení polohy šibenic, (popravišť) bylo využito značné množství podkladů, jejímž cílem bylo definování terénních aspektů s použitím Geografických informačních systémů (GIS) a následná aplikace formou stanovení pokud možno co nejpřesnějších souřadnic GPS. Takto bylo určeno celkem 600 lokalit, z toho neurčeno zůstalo 33.  

            Pro databázi popravišť bylo použito pět tabulek. V první je uveden název (města, obce), ve druhé je uveden příslušný okres. Ve třetí tabulce je uveden název místa tak, jak se nejčastěji vyskytuje v písemných pramenech (např. Šibeniční vrch, Spravedlnost, Galgenberg atp.). Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny souřadnice místa dané lokality formou GPS. Konečně poslední sloupec obsahuje poznámku v případě, že se objevuje v příslušném místě také pranýř, katovna, smírčí kříž, stínadla a jiné upomínky na hrdelní právo.   

            Je nutné upozornit, že v mnoha případech není určení GPS zcela přesné. Je to způsobeno nepřesností historických map srovnávaných s těmi současnými.